عسل در درمان بیماریهای عفونی

استفاده از طب سنتی برای درمان عفونت ها و بیماری ها سابقه ای به اندازه ی تاريخ عمر بشريت دارد.سال ها قبل از اینکه انسان پی به وجود عوامل میکروبی مانند: باکتری ها، قارچ ها، و کپک ها ببرد، عسل در عملیات جراحی و معالجه و سوختگی ها استفاده می شد. بر اساس اطلاعاتی که امروزه راجع به عفونت ها در دسترس است پاره ای از ادعاها درباره اثرات معجزه آسای عسل در معاله زخم ها قابل توجیه است. در عسل مقدار رطوبت پایین(آب کم) فشار اسمزی زیاد و اسیدی بودنش باعث متوقف کردن فعالیتهای عفونت زا و میکروب ها می گردد.

ﻋﺴــﻞ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ وﺳــﻴﻌﻲ از ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮ و ﺳــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﺴﻞ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم MRSA ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. 

 ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺗﻮان ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﺟﻮد دارد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ روزي ﻋﺴـﻞ را از ﻧﻮﻋﻲ درﻣﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷـﻴﻮه درﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺎﺳـﻲ در ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ. رﻣﺰ و راز اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﻴﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺴﻞ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻛﺮد. 

زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮ ﻃﻲ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴـــﺘﺎن ﺷـــﻬﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪو ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، آن را از ﻣﻌﺪه ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲ آورﻧﺪ و در دﻫﺎن دﺳــﺘﻴﺎران ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺷــﻬﺪ را ﺑﻪ درون ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﺷــﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎل ﻫﺎﻳﺸــﺎن آن ﻗﺪر آن را ﺑﺎد ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد. در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن، ﺑﺰاق ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺰﻳﻢ زﻧﺒﻮرﻫﺎ، ﺳﺎﻛﺎروز را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺷﻬﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺣﻴﻦ رﺳﻴﺪن ﻋﺴﻞ ﻓﺮﺻﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﻴﺪاز اﻳﻦ ﻓﺮﺻـــﺖ را از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ اﺳـــﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﻴﻚ، ﻓﺮآورده ﺗﻼش زﻧﺒﻮرﻫﺎ را اﺳﻴﺪي و آن را ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺳﺎزد.

ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻋﺴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳــﺎﻟﻢ ﻣﺼــﺮف ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻــﻪ ﺑﻪ ﭘﺎره اي از اﻳﻦ ﺷــﻮاﻫﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد :

١-ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﻋﺴﻞ ﺑﺮاي ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎد و ﺧﺮاﺑﻲ.

٢-ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮدن اﺟﺴﺎد در ﻣﺼﺮ و ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ و ﻋﺪم ﺧﺮاﺑﻲ ﺟﺴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز.

٣-درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎي ﭼﺮﻛﻴﻦ و ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ ﭼﻪ در ﻃﺐ ﻗﺪﻳﻢ و ﭼﻪ در ﻃﺐ ﺟﺪﻳﺪ.

٤-ﺗﺠﺮﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ا ﺳﻜﺎت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻻ ﺷﻪ زﻧﺒﻮر ﻋ ﺴﻞ و ﻳﺎ ﺧﻮد ﻋ ﺴﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻋﺪم رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ، زﻻﻧﺪ ﻧﻮ، آﻟﻤﺎن و… ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻋﺴــﻞ داراي اﺛﺮ ﺿــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺖ.

کاربرد عسل در درمان زخمها

در ﻗﺪﻳﻢ از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ زﺧﻢ ﻫﺎ و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ اﻛﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺎﻧﻲ از ﻋﺴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ا ﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ در ﮔﺰار ﺷﺎت ﭘﺰﺷــﻜﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﺴــﻞ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ زﺧﻢ ﻫﺎ، ﺳــﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از اﺧﺘﻼﻻت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.

ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﺴــﻞ در اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼــﺮ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺷــﺮﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي زﺧﻢ ﻫﺎ و ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، از ورود ﻫﻮا ﺑﻪ درون زﺧﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻟایی ﻗﻨﺪ آن رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺴـــﻞ داراي ﺧﻮاص دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺴـــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت «رزﻛﻮﭘﺮ» ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ و ﻫﻤﻜﺎران وي در داﻧﺸﮕﺎه وﻟﺰ در ﻛﺎردﻳﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻠﻈﺖ و ﻗﻨﺪ زﻳﺎد، ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺴﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.بهترین روشی که برای پیشگیری از بیماریهای عفونی توصیه می شود، عبارت است از: استفاده از غذاهای گیاهی، آب میوه جات طبیعی با عسل و مقداری لیمو ترش تازه و چند تکه یخ و نوشیدن روزانه ۸ تا ۱۰ لیوان آب، نیم ساعت قبل و دوونیم ساعت بعد از غذا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *